Oбществени поръчки


Изтекла обществена поръчка - Въвеждане на EFB (Electronic Flight Bag) като средство, необходимо за аеронавигационното осигуряване на екипажите от военно формирование 32040 - Крумово - 10.11.2021

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактЗабележка
Въвеждане на EFB (Electronic Flight Bag) като средство, необходимо за аеронавигационното осигуряване на екипажите от военно формирование 32040 - КрумовоПо реда на чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл.106, ал.2, чл.108, чл.110 и чл.112, ал.1 от Приложение № 16 „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки във Военновъздушните сили“ („Приложение № 16“) от Вътрешните правила за системата за финансово управление и контрол на Командването на ВВС (КВВС), Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция“, приети със Заповед на Командира на Военновъздушните сили № ФСД-87/21.05.2021 г. (публикувани на интернет-страницата на ВВС)Не се предвиждаНе се предвиждаДо 12.00 часа на 19.11.2021г.събиране на оферти във в.ф.32040Не се предвиждакапитан Александър Петров Сандев
моб. тел.: 0888494354
сл. тел.: 032906344
navigation@24ab.bg
майор
Пламен Димитров Дончев
моб. тел.: 0898742451
сл. тел.: 032906344, e-mail: navigation@24ab.bg капитан Иван Галинов Кирчев моб. тел.: 0887081252
сл. тел.: 032906344, e-mail: navigation@24ab.bg
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за хардуер във военно формирование 32040 - Крумово - 01.11.2021

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактЗабележка
Доставка на резервни части за хардуер във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка по
чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
до 15.00 часа на 10.11.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040не се
предвижда
к-н Георги Тропанков
032 906394
0898741986
к-н Ангел Камарски
0898745297
Справка - лицето за контакт

Изтекла обществена поръчка - Подновяване на лиценз за защитна стена от следващо поколение „FORTIGATE-201E” във военно формирование 32040 - Крумово - 01.11.2021

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактЗабележка
Подновяване на лиценз за защитна стена от следващо поколение „FORTIGATE-201E” във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка по
чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
до 15.00 часа на 10.11.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040не се
предвижда
к-н Георги Николаев
032 906399
0889553066
Справка - лицето за контакт

Изтекла обществена поръчка - Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства във военно формирование 32040 - Крумово - 01.11.2021

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактЗабележка
Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка по
чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
До 15.00 ч. на 10.11.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040не се
предвижда
к-н Георги Тропанков
032 906394
0898741986
к-н Ангел Камарски
0898745297
Справка - лицето за контакт

Изтекла обществена поръчка - Авариен ремонт на автобус Форд Транзит на военно формирование 32040–Крумово - 28.10.2021

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактЗабележка
Авариен ремонт на автобус Форд Транзит на военно формирование 32040–КрумовоОП по реда на чл. 110 и чл. 112 от Приложение 16 на „Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция” обявени със заповед рег. № ФСД-87/21.05.2021 г. на командира на Военновъздушните силидо 12.00 часа на 04.11.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040не се
предвижда
лейтенант Имрел Емурлова
тел.: 0892764584
Обем на ремонтните дейности:
ремонт/смяна на съединител – 1 /един/ брой

ремонт/смяна на пистов ремък – 1 /един/ брой

Изтекла обществена поръчка - Доставка на инструменти включително ръчни, електромеханични и инструменти с двигател във военно формирование 32040 - Крумово - 26.10.2021

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактЗабележка
Доставка на инструменти включително ръчни, електромеханични и инструменти с двигател във военно формирование 32040 - КрумовоОП по реда на чл. 110 и чл. 112 от Приложение 16 на „Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция” обявени със заповед рег. № ФСД-87/21.05.2021 г. на командира на Военновъздушните силидо 12.00 часа на 04.11.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040не се
предвижда
лейтенант Имрел Емурлова
тел.: 0892764584
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Авариен ремонт на два броя метачни четки за метачно устройство на комбинирана поливомиячна и метачна машина /КПММ-64/ на военно формирование 32040–Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактЗабележка
Авариен ремонт на два броя метачни четки за метачно устройство на комбинирана поливомиячна и метачна машина /КПММ-64/ на военно формирование 32040–КрумовоОП по реда на чл. 110 и чл. 112 от Приложение 16 на „Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция” обявени със заповед рег. № ФСД-87/21.05.2021 г. на командира на Военновъздушните силидо 12.00 часа на 28.10.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040не се
предвижда
капитан Евгени Маринов
тел.: 0884257619

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на покрива на сграда № 30 „Гаражни клетки еЛТБО” във военно формирование 32040 – Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактЗабележка
Ремонт на покрива на сграда № 30 „Гаражни клетки еЛТБО” във военно формирование 32040–КрумовоОП по реда на чл. 110 и чл. 112 от Приложение 16 на „Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция” обявени със заповед рег. № ФСД-87/21.05.2021 г. на командира на Военновъздушните силидо 12.00 часа на 28.10.2021 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
капитан Тихомир Николов
тел.: 0878797437
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на покрива на сграда № 129 „Акумулаторно” във военно формирование 32040 – Крумово - 08.10.2021

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактЗабележка
Ремонт на покрива на сграда № 129 „Акумулаторно” във военно формирование 32040 – КрумовоОП по реда на чл. 110 и чл. 112 от Приложение 16 на „Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция” обявени със заповед рег. № ФСД-87/21.05.2021 г. на командира на Военновъздушните силидо 12.00 часа на 19.10.2021 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
капитан Живко Гочев Колев
тел.: 0898888495
тел : 032906435
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на тилова техника във военно формирование 32040 – Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактЗабележка
Ремонт на тилова техника във военно формирование 32040 – Крумово”ОП по реда на чл. 112 от Приложение 16 на „Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция” обявени със заповед рег. № ФСД-87/21.05.2021 г. на командира на Военновъздушните силидо 12.00 часа на 23.09.2021 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
капитан Калоян Стоянов Тодоров
тел.: 032 906448
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Авариен ремонт на мотокар високоповдигач на военно формирование 32040 – Крумово”

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактЗабележка
Авариен ремонт на мотокар високоповдигач на военно формирование 32040 – Крумово”ОП по реда на чл. 110 и чл. 112 от Приложение 16 на „Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция” обявени със заповед рег. № ФСД-87/21.05.2021 г. на командира на Военновъздушните силидо 12.00 часа на 15.09.2021 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
капитан Алеко Антонов Касабов
тел.: 0899864647
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Закупуване на пластмасови бутилки с капачки и пломби "Arrow"

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактЗабележка
Доставка във военно формирование 32040 – Крумово на :
1.Пластмасови бутилки с капачки от 1 (един) литър – 2 520 (две хиляди петстотин и двадесет) броя.
2.Пломби „Arrow”- 2 300 (две хиляди и триста) броя
ОП по реда на чл. 112 от Приложение № 16 на „Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция” обявени със заповед № ФСД-87/21.05.2021 г. на командира на ВВС12.00 часа на 25.08.2021 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
майор Светлозар Войков Парталски
тел.: 0898572824

Изтекла обществена поръчка - Доставка на 1500 /хиляда и петстотин/ кг. натриев хипохлорид във военно формирование 32040 – Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактЗабележка
Доставка на 1500 /хиляда и петстотин/ кг. натриев хипохлорид във военно формирование 32040 – КрумовоОП по реда на чл. 112 от Приложение № 16 на „Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция” обявени със заповед № ФСД-87/21.05.2021 г. на командира на ВВС12.00 часа на 18.08.2021 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
майор Светлозар Войков Парталски
тел.: 0898572824
Доставките да са придружени със сертификат за годност минимум девет месеца или при невъзможност доставките да се извършват периодично с по-къс срок на сертификата за годност на доставеното количество

Изтекла обществена поръчка - Доставка на материали за безопасни условия на труд във военно формирование 32040 – Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на материали за безопасни условия на труд във военно формирование 32040 – КрумовоОП по реда на чл. 110 и чл. 112 от Приложение № 16 на „Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция” обявени със заповед № ФСД-87/21.05.2021 г. на командира на Военновъздушните сили12.00 часа на 12.08.2021 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
майор Гено Милчев Генов
тел.0885808496
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на консумативи за автомобилна техника във военно формирование 32040 – Крумово - 19.07.2021

Вид на процедурата: Срок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите:
Състояние на
процедурата
събиране на оферти във в.ф.32040
Обявление в
Държавен
вестник
не се предвижда
Лице за контакт
Доку-
мента-
ция
Доставка на консумативи за автомобилна техника във военно формирование 32040 – КрумовоОП по реда на чл. 110 и чл. 112 от Приложение № 16 на „Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция” обявени със заповед № ФСД-87/21.05.2021 г. на командира на Военновъздушните сили12.00 часа на 03.08.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040Не се предвиждакапитан Тихомир Руменов Николов
тел. 0878797437
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Авариен ремонт на захранващ кабел /кабелно трасе/ във военно формирование 32040 – Крумово

Вид на процедурата: Срок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите:
Състояние на
процедурата
събиране на оферти във в.ф.32040
Обявление в
Държавен
вестник
не се предвижда
Лице за контакт
Доку-
мента-
ция
Авариен ремонт на захранващ кабел /кабелно трасе/ във военно формирование 32040–КрумовоОП по реда на чл. 112 и чл. 113 от Приложение 16 на „Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция” обявени със заповед рег. № ФСД-87/21.05.2021 г. на командира на Военновъздушните силидо 12.00 часа на 20.07.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040Не се предвиждакапитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за автомобилна техника във военно формирование 32040 – Крумово

Вид на процедурата: Срок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите:
Състояние на
процедурата
събиране на оферти във в.ф.32040
Обявление в
Държавен
вестник
не се предвижда
Лице за контакт
Доку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за автомобилна техника във военно формирование 32040 – КрумовоОП по реда на чл. 110 и чл. 112 от Приложение № 16 на „Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция” обявени със заповед № ФСД-87/21.05.2021 г. на командира на Военновъздушните сили12.00 часа на 15.07.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040Не се предвиждамайор Стоян Славов Славов
тел.0898740950
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на дискова брана във военно формирование 32040 – Крумово - 02.07.2021

Вид на процедурата: Срок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите:
Състояние на
процедурата
събиране на оферти във в.ф.32040
Обявление в
Държавен
вестник
не се предвижда
Лице за контакт
Доку-
мента-
ция
Ремонт на дискова брана във военно формирование 32040 – КрумовоОП по реда на чл. 112 от Приложение 16 на „Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция” приети за изпълнение със заповед рег. № ФСД-87/21.05.2021 г. на командира на Военновъздушните силидо 16.30 часа на 09.07.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040Не се предвиждакапитан Цветан Димитров Джулев
тел.: 0898741074

Изтекла обществена поръчка - Дефектация на захранващ кабел във военно формирование 32040 – Крумово - 25.06.2021

Вид на процедурата: Срок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите:
Състояние на
процедурата
събиране на оферти във в.ф.32040
Обявление в
Държавен
вестник
не се предвижда
Лице за контакт
Доку-
мента-
ция
Дефектация на захранващ кабел във военно формирование 32040 – КрумовоОП по реда на чл. 110 и чл. 112 от Приложение 16 на „Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командването на рота „Военна полиция” обявени със заповед рег. № ФСД-87/21.05.2021 г. на командира на Военновъздушните силидо 12.00 часа на 28.06.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040Не се предвиждакапитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части и консумативи за моторни триони, моторни коси и храсторези във военно формирование 32040 – Крумово

Вид на процедурата: Срок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите:
Състояние на
процедурата
събиране на оферти във в.ф.32040
Обявление в
Държавен
вестник
не се предвижда
Лице за контакт
Доку-
мента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за моторни триони, моторни коси и храсторези във военно формирование 32040 – Крумово.ОП на основание чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово” с рег. № 3-1449/18.03.2020 г.12.00 часа на 22.06.2020 г.събиране на оферти във в.ф.32040Не се предвиждакапитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898

Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за пътни превозни средства във военно формирование 32040 – Крумово

Вид на процедурата: Срок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите:
Състояние на
процедурата
събиране на оферти във в.ф.32040
Обявление в
Държавен
вестник
не се предвижда
Лице за контакт
Доку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за пътни превозни средства във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във в.ф. 32040 - Крумово”12.00 часа на 08.06.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040Не се предвиждаМайор Димитър Иванов Горанов
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Извършване на авариен ремонт на задния мост на комбиниран багер-товарач VOLVO BL-71 във военно формирование 32040–Крумово

Вид на процедурата: Срок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите:
Състояние на
процедурата
събиране на оферти във в.ф.32040
Обявление в
Държавен
вестник
не се предвижда
Лице за контакт
Доку-
мента-
ция
Извършване на авариен ремонт на задния мост на комбиниран багер-товарач VOLVO BL-71 във военно формирование 32040–КрумовоОП по реда на чл. 50 от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване и Командването на рота „Военна полиция” въведени за изпълнение със заповед № РД-461/27.06.2019 г. на командира на ВВСдо 12.00 часа на 03.06.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040Не се предвиждакапитан Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940

Изтекла обществена поръчка - Извършване на неотложен ремонт на електродвигател на водна помпа на обект БПРМП във военно формирование 32040–Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедурата: Срок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите:
Състояние на
процедурата
събиране на оферти във в.ф.32040
Обявление в
Държавен
вестник
не се предвижда
Лице за контакт
Доку-
мента-
ция
извършване на неотложен ремонт на електродвигател на водна помпа на обект БПРМП във военно формирование 32040–КрумовоОП по реда на чл. 53 от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване на КВВС и Командване на рота „Военна полиция” въведени за изпълнение със заповед № РД-461/27.06.2019 г. на командира на ВВСдо 12.00 часа на 01.06.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040Не се предвиждакапитан Иван Стоянов Танков
тел.: 0898739515

Изтекла обществена поръчка - Отпушване и почистване на външна канализационна мрежа във военно формирование 32040 – Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедурата: Срок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите:
Състояние на
процедурата
събиране на оферти във в.ф.32040
Обявление в
Държавен
вестник
не се предвижда
Лице за контакт

032906448
Доку-
мента-
ция
Изработване на един брой знаме на Република БългарияОП за доставка по реда на „Вътрешни правила за управление на цикъла за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки във ВВС съгласно заповед № РД–461/27.06.2019 г. на командира на ВВСдо12.00 часа на 20.04.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040Не се предвиждакапитан Даниел Тодоров Петрински
тел.: 0898743906
pr@24ab.bg

Изтекла обществена поръчка - Изработване на един брой знаме на Република България - 19.04.2021

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Изработване на един брой знаме на Република БългарияОП за доставка по реда на „Вътрешни правила за управление на цикъла за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки във ВВС съгласно заповед № РД–461/27.06.2019 г. на командира на ВВСдо12.00 часа на 20.04.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040Не се предвиждакапитан Даниел Тодоров Петрински
тел.: 0898743906
pr@24ab.bg
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на дезинфектанти за ръце, помещения и транспортни средства

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на дезинфектанти за ръце, помещения и транспортни средства във военно формирование 32040–КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС съгласно заповед № РД–461/27.06.2019 г. на командира на ВВСдо12.00 часа на 23.04.2021 г.събиране на оферти във в.ф.32040Не се предвиждамайор Петър Цветков Цветков
тел.: 0898744609Изтекла обществена поръчка - Доставка и монтаж на оборудване за противопожарни автомобили Мерцедес Актрос във военно формирование 32040–Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка и монтаж на оборудване за противопожарни автомобили Мерцедес Актрос във военно формирование 32040–КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във в.ф. 32040 - Крумово”до 16.00 часа на 07.04.2021 г.Събиране на ценови оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Цветан Димитров Джулев
тел.: 0898741074


Изтекла обществена поръчка - Гаранционно обслужване на автобус Исузу Визиго

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Гаранционно обслужване на автобус Исузу Визиго във военно формирование 32040–КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във в.ф. 32040 - Крумово”до 16.00 часа на 07.04.2021 г.Събиране на ценови оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Тихомир Руменов Николов
тел.: 0878797437

Изтекла обществена поръчка - Почистване и обслужване на кухненска аспирация във военно формирование 32040 – Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Почистване и обслужване на кухненска аспирация във военно формирование 32040–КрумовоОП по реда на чл. 53 и чл. 55 от приложение № 16 „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване и Командването на рота „Военна полиция”до 16.00 часа на 07.04.2021 г.Събиране на ценови оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Алеко Антонов Касабов
тел.: 0899864647

Изтекла обществена поръчка - Доставка на оборудване и софтуер за аеронавигационно осигуряване за военно формирование 32040 – Крумово - 27.11.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на оборудване и софтуер за аеронавигационно осигуряване за военно формирование 32040 – Крумово както следва:
– 2 (два) броя таблети iPad;
– 2 (два) броя калъфи за съответните таблети iPad;
– 2 (два) броя планшети за съответните таблети iPad;
– 2 (два) броя стойки за неподвижно закрепване за съответните таблети iPad.
ОП за доставка по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово” с рег. № 3-1449/18.03.2020 г.12.00 часа на 03.12.2020 г.Събиране на ценови оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Александър Петров Сандев
моб. тел.: 0888494354
сл. тел.: 032906344
navigation@24ab.bg
майор
Пламен Димитров Дончев
моб. тел.: 0898742451
сл. тел.: 032906344, e-mail: navigation@24ab.bg

Изтекла обществена поръчка - Доставка на 25 /двадесет и пет/ килограма антистатична добавка Stadis 450 за нуждите на военно формирование 32040 – Крумово - 27.11.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на 25 /двадесет и пет/ килограма антистатична добавка Stadis 450 за нуждите на военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на чл. 53 и чл. 55 от приложение № 16 „Вътрешни правила за управление на цикъла за планиране и организация на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки във ВВС”12.00 часа на 04.12.2020 г.Събиране на ценови оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждамайор Бисер Стефанов Шопов
тел.: 0898742547

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за комуникационно-информационна и навигационна техника във военно формирование 32040 - Крумово - 27.11.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за комуникационно-информационна и навигационна техника във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка по
чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
16.00 часа на 03.12.2020 г.Събиране на ценови оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждак-н Георги Тропанков
032 906394
0898741986
Справка - лицата за контакт

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за комуникационно-информационна и навигационна техника във военно формирование 32040 - Крумово - 26.11.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за комуникационно-информационна и навигационна техника ” във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка по
чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
16.00 часа на 03.12.2020 г.Събиране на ценови оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждак-н Георги Тропанков
032 906394
0898741986
Справка - лицата за контакт

Изтекла обществена поръчка - Доставка на десантно и алпийско оборудване във военно формирование 32040 – Крумово - 26.11.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на десантно и алпийско оборудване във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040-Крумово”12.00 часа на 03.12.2020 г.Събиране на оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Светлозар Александров
моб. тел.: 0898735614
сл. тел. 032/906324
24ab.bg@abv.bg
Технически изисквания:
Списък с количества по ОП
Алпийско въже 105 мм
Алпийско въже 11-12 мм
Протриващо устройство Осмица
Протриващо устройство REVERSO
Карабинер
Подвесна система
Десантно въже
Въже за въжено-спасителна система
Ленти, рингове
Мултипликаторна пластина PAW

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за пътни превозни средства във военно формирование 32040 – Крумово - 26.11.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за пътни превозни средства във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във в.ф. 32040 - Крумово”12.00 часа на 03.12.2020 г.Събиране на оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Тихомир Руменов Николов
тел.: 0878797437
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на товарен автомобил с повишена проходимост КрАЗ 255 - 26.11.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на товарен автомобил с повишена проходимост КрАЗ 255ОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във в.ф. 32040 - Крумово”12.00 часа на 03.12.2020 г.Събиране на оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Тихомир Руменов Николов
тел.: 0878797437

Изтекла обществена поръчка - Доставка на преносим дигитален кондуктометър във военно формирование 32040 – Крумово - 25.11.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на преносим дигитален кондуктометър във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на по реда на чл. 53 и чл. 55 от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС”12.00 часа на 04.12.2020 г.Събиране на оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Калоян Стоянов Тодоров-
тел.:0898745940
капитан Даниел Тодоров Петрински-
тел.:0898743906
Дигитален кондуктометър спецификации

Изтекла обществена поръчка - Закупуване на продоволствена техника за военно формирование 32040 – Крумово - 20.11.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
закупуване на продоволствена техника за военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на по реда на чл. 53 и чл. 55 от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС”12.00 часа на 25.11.2020 г.Събиране на оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждамайор Димитър Иванов Горанов
тел.: 0894479257

Изтекла обществена поръчка - Извозване и депониране на строителни отпадъци от военно формирование 32040 – Крумово - 13.10.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Извозване и депониране на строителни отпадъци от военно формирование 32040 – КрумовоОП по реда на чл. 53 и чл. 55 от приложение № 16 „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване и Командването на рота „Военна полиция”12.00 часа на 21.10.2020 г.Събиране на оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Атанас Емилов Тиганчев
тел.: 0894479240

Изтекла обществена поръчка - Първоначална профилактика и ремонт на ръчни бариери на железопътен прелез във военно формирование 32040 – Крумово - 09.10.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Първоначална профилактика и ремонт на ръчни бариери на железопътен прелез във военно формирование 32040 – КрумовоОП по реда на чл. 53 от приложение № 16 „Вътрешни правила за управление на цикъла за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки във Военновъздушните сили”12.00 часа на 20.10.2020 г.Събиране на оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Димитър Жеков Жеков
тел.: 0898744693

Изтекла обществена поръчка - Доставка и монтаж на дограма във военно формирование 32040 – Крумово - 07.10.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка и монтаж на дограма във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във в.ф. 32040-Крумово”12.00 часа на 19.10.2020 г.Събиране на оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Добрин Минчев Стефанов
тел.: 0898775216
Приложение № 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за навесна система на колесен трактор ТК-80 във военно формирование 32040 – Крумово - 05.10.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за навесна система на колесен трактор ТК-80 във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във в.ф. 32040-Крумово”12.00 часа на 09.10.2020 г.Събиране на оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Евгени Тошков Маринов
тел.: 0884257619
Приложение № 1 ТК-80

Изтекла обществена поръчка - Доставка на 16 /шестнадесет/ секретни мебелни брави, комплект с 2 /два/ броя секретни ключа във военно формирование 32040 – Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на 16 /шестнадесет/ секретни мебелни брави, комплект с 2 /два/ броя секретни ключа във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във в.ф. 32040-Крумово”12.00 часа на 30.09.2020 г.Събиране на оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Цветан Тодоров Джулев –
тел.: 08987474
капитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898


Справка - лицата за контакт

Изтекла обществена поръчка - Проверка, ремонт и освидетелстване на 10 (десет) броя парашутни прибора - Cypres 2 model:1500/35A

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Проверка, ремонт и освидетелстване на 10 (десет) броя парашутни прибора - Cypres 2 model:1500/35A ОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040-Крумово” с рег. № 3-1449/18.03.2020г.12.00 часа на 03.09.2020 гСъбиране на оферти във в. ф.32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Светлозар Александров
моб. тел.: 0898735614
сл. тел. 032/906324
svetli_lom@abv.bg


Справка - лицата за контакт

Изтекла обществена поръчка - “Доставка на специализиран и приложен софтуер” във военно формирование 32040 - Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
“Доставка на специализиран и приложен софтуер” във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка по
чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
До 12:00 ч. на 14.08.2020 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждак-н Георги Тропанков
032 906394
м-р Йордан Йорданов
032 906338

Справка - лицата за контакт

Изтекла обществена поръчка - Доставка на специализиран и приложен софтуер във военно формирование 32040 - Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
“Доставка на специализиран и приложен софтуер” във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка по
чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
До 12:00 ч. на 31.07.2020 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждакк-н Георги Тропанков
032 906394
0898741986
к-н Ангел Камарски
0898745297
Справка - лицата за контакт
[table “72” not found /]

Изтекла обществена поръчка - Доставка на водопроводни части за ремонт на водопровод и противопожарен хидрант във военно формирование 32040 – Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
доставка на водопроводни части за ремонт на водопровод и противопожарен хидрант във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово” 12.00 часа на 17.07.2020 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Евгени Тошков Маринов
тел.: 0884257619
капитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 32040 – Крумово - 02.07.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно фрмирование 32040 - Крумово 12.00 часа на 15.07.2020 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940
капитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на консумативи за пътни превозни средства марка "Мерцедес" във военно формирование 32040 – Крумово - 26.06.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на консумативи за пътни превозни средства марка Мерцедес”във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно фрмирование 32040 - Крумово 12.00 часа на 10.07.2020 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Тихомир Руменов Николов
тел.: 0878797437
капитан Милен Дичев Михалев –
тел.: 0898740940
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на нова циркулационна помпа за гореща вода за монтаж към котел във военно формирование 32040 – Крумово - 14.05.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на нова циркулационна помпа за гореща вода за монтаж към котел във военно формирование 32040 – Крумово.ОП за доставка по реда на "Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в командване на ВВС"12.00 часа на 20.05.2020 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждаКапитан Алеко Антонов Касабов
тел.: 0899864647
капитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898

Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на натриев хипохлорид във военно формирование 32040 – Крумово - 07.04.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на натриев хипохлорид във военно формирование 32040 – Крумово”ОП за доставка по реда на "Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в командване на ВВС"12.00 часа на 13.04.2020 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Тихомир Руменов Николов - тел: 0878797437
капитан Милка Сотирова Костова - тел: 0894366898

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на покриви на сграден фонд във военно формирование 32040 – Крумово - 02.12.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покриви на сграден фонд във военно формирование 32040 – Крумово”ОП по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” с рег. № 3-5265/15.11.2018 г.12.00 часа на 09.12.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Милка Сотирова Костова
моб. тел.: 0894366898
сл. тел. 032/906339

Приложение 1 КСС
Приложение 2 ККС
Приложение 3 Технически изисквания


Изтекла обществена поръчка - Авариен ремонт на автобус Мерцедес-Бенц „Интуро” с рег. № ВА 117 459

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Авариен ремонт на автобус Мерцедес-Бенц „Интуро” с рег. № ВА 117 459Услуга по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 12.00 часа на 03.12.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Тихомир Руменов Николов –
тел.: 0878797437
капитан Милен Дичев Михалев –
тел. 0898740940

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на мълниезащитна инсталация на сгради „КДП” и „Щаб” във военно формирование 32040 – Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на мълниезащитна инсталация на сгради „КДП” и „Щаб” във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” с рег. № 3-5265/15.11.2018 г.12.00 часа на 04.12.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Цветан Димитров Джулев
моб. тел.: 0898741074
сл. тел. 906485

капитан Милка Сотирова Костова
моб. тел.: 0894366898
сл. тел. 906339
Обяснителна записка към работен проект за обект „Мълниезащитна инсталация на сгради „КДП” и „Щаб” във военно формирование 32040 – Крумово” с количествена сметка, изисквания при заплащане стойността на услугата
изисквания плащане
КС мълниезащита
Обяснителна записка

Изтекла обществена поръчка - Доставка на 17 /седемнадесет/ броя метални филтърни елементи за специално оборудване на МАЗ 5334 във формирование 32040 - Крумово - 05.11.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на 17 /седемнадесет/ броя метални филтърни елементи за специално оборудване на МАЗ 5334 във формирование 32040 - КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” с рег. № 3-5265/15.11.2018 г.12.00 часа на 14.11.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Тихомир Руменов Николов
тел.: 0878797437

капитан Даниел Тодоров Петрински
тел.: 0898743906

Изтекла обществена поръчка - Доставка на лични предпазни средства във военно формирование 32040 – Крумово - 31.10.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на лични предпазни средства във военно формирование 32040 – Крумово ОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” с рег. № 3-5265/15.11.2018 г.12.00 часа на 12.11.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждаПодполковник Петко Стойчев Кискинов
тел.: 0898795666
0885602998
капитан Руслан Тодоров Иванов
тел.: 0898739111
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за инженерна техника във военно формирование 32040 - 31.10.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за инженерна техника във военно формирование 32040ОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в командване на ВВС” 12.00 часа на 20.11.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждаДимитър Иванов Горанов
тел.: 0894479257
Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на седемнадесет броя водочувствителна паста във военно формирование 32040 – Крумово - 31.10.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на седемнадесет броя водочувствителна паста във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в командване на ВВС” 12.00 часа на 15.11.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Калоян Стоянов Тодоров –
тел.: 0898745940
капитан Даниел Тодоров Петрински
тел.: 0898743906

Изтекла обществена поръчка - Доставка на натриев хипохлорид във военно формирование 32040 – Крумово - 31.10.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на натриев хипохлорид във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в командване на ВВС” 12.00 часа на 13.11.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Евгени Тошков Маринов –
тел.: 0884257619
капитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898

Изтекла обществена поръчка - Доставка на възвратен клапан за водна помпа във в.ф. 32040 - Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на възвратен клапан за водна помпа двудисков за междуфланцов монтаж размер DN 200 във военно формирование 32040 - КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 12.00 часа на 30.10.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Алеко Антонов Касабов –
тел.: 0899864647
капитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898
технически изисквания

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на отоплителна система в сграда № 137 във в.ф. 32040 - Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на отоплителна система в сграда № 137 „Стартови дом и котелно” във военно формирование 32040 - КрумовоУслуга по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 12.00 часа на 16.10.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждамайор Бисер Стефанов Шопов –
тел.: 0898742547
капитан Тихомир Руменов Николов –
тел. 0878797437
инвестиционен проект

Изтекла обществена поръчка - Доставка на консумативи за пътни превозни средства във военно формирование 32040.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на консумативи за пътни превозни средства във формирование 32040 - КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” с рег. № 3-5265/15.11.2018 г.12.00 часа на 27.09.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Евгени Тошков Маринов
тел.: 0884257619

капитан Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940
Спецификация за доставка на консумативи за ППС-Приложение № 1
Спецификация_филтри

Изтекла обществена поръчка - Доставка на 1 /един/ брой нова дълбокопотапяща помпа за вода тип „SP 60-10” във военно формирование 32040.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на 1 /един/ брой нова дълбокопотапяща помпа за вода тип „SP 60-10” във военно формирование 32040 - КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” с рег. № 3-5265/15.11.2018 г.12.00 часа на 26.09.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Алеко Антонов Касабов
тел.: 0899864647

капитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898
Искане за доставка с рег. № 400-7821 от 03.09.2019 г.
- изпомпващ дебит-до 1000 I/мин.(60 m3/h)
- дълбочина на потапяне-до 390 м.
- максимална температура на водата – до +60 0 С
- максимално съдържание на пясък-100g/m3
- инсталиране вертикално
- захранване трифазно 400 V-50Hz с дължина на кабела до 6 м. трифазно
[table “50” not found /]

Изтекла обществена поръчка - Доставка на материали части за извършване на спешен авариен ремонт на пътна настилка във военно формирование 32040 - 13.08.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на материали части за извършване на спешен авариен ремонт на пътна настилка във военно формирование 32040ОП за доставка по реда на глава XVII „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки”, IV „Особени положения” от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово”12.00 часа на 20.08.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940
Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за ремонт на моторни триони и храсторези - 12.07.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за ремонт на моторни триони и храсторези във военно формирование 32040ОП за доставка по реда на глава XVII „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки”, IV „Особени положения” от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово”не се
предвижда
не се
предвижда
12.00 часа на 31.07.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940
Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар EОПАТ” - 04.06.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар еОПАТ” във военно формирование 32040 - КрумовоЧл. 20, ал. 3, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)не се
предвижда
не се
предвижда
16:00 часа на
21.06.2019 г.
Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Стоян Славов
Сл.тел.:032/906 305
Моб.тел.:
0898 740 950
Милка Костова
Сл.тел.032/906 339,
Моб. тел.:
0894 366 898
Приложение 1 – Обява за събиране на оферти
Приложение 2 – Документация за участие

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на 3 /три/ броя гориво-нагнетателни помпи на специални автомобили УРАЛ-4320 АПА-5Д във военно формирование 32040. - 15.05.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на 3 /три/ броя гориво-нагнетателни помпи на специални автомобили УРАЛ-4320 АПА-5Д във военно формирование 32040.ОП за доставка по реда на глава XVII „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки”, IV „Особени положения” от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово”12.00 часа на 23.05.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898
Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940

тел.: 0898742547
капитан Тихомир Руменов Николов –
тел. 0878797437

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на 10 /десет/ броя радиатори за охладителна система на автомобилна техника” във военно формирование 32040 - 10.05.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на 10 /десет/ броя радиатори за охладителна система на автомобилна техника” във военно формирование 32040ОП за доставка по реда на глава XVII „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки”, IV „Особени положения” от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово”12.00 часа на 17.05.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Евгени Тошков Маринов
тел.: 0884257619
Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за авариен ремонт на санитарен автомобил Мерцедес „Спринтер” с рег. № ВА 102 111 - 10.05.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за авариен ремонт на санитарен автомобил Мерцедес „Спринтер” с рег. № ВА 102 111ОП за доставка по реда на глава XVII „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки”, IV „Особени положения” от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово”12.00 часа на 21.05.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Евгени Тошков Маринов
тел.: 0884257619
Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за пътни превозни средства във военно формирование 32040 - 10.05.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за пътни превозни средства във военно формирование 32040ОП за доставка по реда на глава XVII „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки”, IV „Особени положения” от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово” 12.00 часа на 17.05.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Алеко Антонов Касабов
тел.: 0899864647
Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940
Приложение 1 – Резервни части

Изтекла обществена поръчка - Доставка и монтаж на климатик във военно формирование 32040 – Крумово - 09.05.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка и монтаж на климатик във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 12.00 часа на 15.05.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Тодор Цвятков Цачев
тел.: 0898741592
Светлозар Цецов Александров
тел.: 0898735614
Технически изисквания

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на отоплителна система в сграда № 137 „Стартови дом и котелно” във военно формирование 32040 - Крумово - 07.05.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на отоплителна система в сграда № 137 „Стартови дом и котелно” във военно формирование 32040 - КрумовоУслуга по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 12.00 часа на 12.06.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
майор Бисер Стефанов Шопов –
тел.: 0898742547
капитан Тихомир Руменов Николов –
тел. 0878797437
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на нова циркулационна помпа за вода тип „25 Е 50” - 30.04.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на нова циркулационна помпа за вода тип „25 Е 50”, едностъпална, хоризонтална, с номинален дебит 25 литра в секунда и общ напор 50 метра във военно формирование 32040 - КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 12.00 часа на 15.05.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
капитан Димитър Иванов Горанов –
тел.: 0894479257

капитан Милен Дичев Михалев –
тел. 0898740940

Изтекла обществена поръчка - Авариен ремонт на автобус Мерцедес-Бенц „Интуро” с рег. №ВА 117 459 - 22.04.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Авариен ремонт на автобус Мерцедес-Бенц „Интуро” с рег. №ВА 117 459Услуга по глава XVII, раздел IV” от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 14.00 часа на 24.04.19 г.Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
капитан Eвгени Тошков Маринов –
тел.: 0884257619
капитан Милен Дичев Михалев –
тел. 0898740940

Изтекла обществена поръчка - Доставка на облекло и екипировка във военно формирование 32040 – Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на облекло и екипировка във военно формирование 32040 – КрумовоОбществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОП16.00 часа на 19.04.2019 г.Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
капитан Димитър Иванов Горанов –
сл. тел.: 032/906449

капитан Калоян Стоянов Тодоров –
сл. тел. 032/906448
Приложение 1 - Заявка жилетка
Приложение 2 - Заявка полуполо
Приложение 3 - Термо бельо

Изтекла обществена поръчка - 07.12.2018

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Закупуване и доставка на резервни части за КИНТ” във военно формирование 32040 – КрумовоОбществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12:00 ч. на 11.12.2018г. Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
К-н Георги Тропанков, телефон: 032 906394Приложение 1 - Ценово предложение
Приложение 2 - Покана
Приложение 3 - Спецификация

Изтекла обществена поръчка - 07.12.2018

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на консумативи и резервни части за хардуер” във военно формирование 32040 – КрумовоОбществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 14:00 ч. на 11.12.2018г. Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
К-н Георги Тропанков, телефон: 032 906394Приложение 1 - Ценово предложение
Приложение 2 - Покана
Приложение 3 - Спецификация

Изтекла обществена поръчка - 09.11.2018

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на покрива на сграда „Склад № 147” във военно формирование 32040 – КрумовоОбществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.1 от ЗОПДо 16.00 ч. на 16.11.2018 г.Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
Даниел Тодоров Петрински – сл. тел. 032/906494
моб.тел.
0898 743 906
Милка Сотирова Костова – сл. тел. 032/906339
моб.тел.
0894 366 898
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - 30.10.2018

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на инструмент и машини във военно формирование 32040 – КрумовоОбществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 09.11.2018 г.
във в.ф.32040 - Крумово
Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
Милен Дичев Михалев – сл. тел. 032/906362
моб.тел.
0898 740940
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - 23.10.2018

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на химикали, реактиви и консумативи във военно формирование 32040 – КрумовоОбществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 06.11.2018 г.
във в.ф.32040 - Крумово
Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
Бисер Стефанов Шопов – сл. тел. 032/906305
моб.тел.
0898 742547
Даниел Тодоров Петрински – сл. тел. 032/906494
моб.тел.
0898 743 906
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - 18.10.2018 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на апарат за определяне на пламна температура в затворен тигел по метода „Пенски – Мартенс” във военно формирование 32040 - Крумово”.Обществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 02.11.2018 г.Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
Даниел Тодоров Петрински – сл. тел. 032/906494
моб.тел.
0898 743 906

Изтекла обществена поръчка - 18.10.2018 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на денситиметър ръчен за нефтопродукти във военно формирование 32040 - Крумово”.Обществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 02.11.2018 г.Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
Даниел Тодоров Петрински – сл. тел. 032/906494
моб.тел.
0898 743 906

Изтекла обществена поръчка - 20.09.2018 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Обучение на летателен състав (възстановяване на летателната подготовка) на самолет Ан-2”.Обществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 04.10.2018 г.Събиране
на оферти
не се
предвижда
Димитър Славов Павлов – сл. тел. 032/906303
моб.тел.
0885 401 852
Изисквания

Изтекла обществена поръчка - 27.07.2018 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на съдомиялна машина във военно формирование 32040-КрумовоОбществена поръчка
по реда на чл. 53, от приложение №16
До 12:00 часа
на 17.08.2018 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Димитър Горанов - сл. тел. 032/906449
моб.тел. 0894 479 257

Изтекла обществена поръчка - 26.07.2018 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на горивораздавателен кран РП-40 във военно формирование 32040-КрумовоОбществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.5 от ЗОП
До 12:00 часа
на 22.08.2018 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Даниел Петрински
сл.тел.: 032 906 494
моб. 0898 743 906
Искане


Спецификация

Изтекла обществена поръчка - 25.07.2018 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на полипропиленови пломби "Arrow" във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.5 от ЗОП
До 12:00 часа
на 14.08.2018 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Даниел Петрински
сл.тел.: 032 906 494
моб. 0898 743 906

Обява и приложения

Изтекли обществени поръчки - 30.11.2017 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на консумативи и резервни части за хардуер за покриване на техническите изисквания за хардуер във финансовите служби на военните формирования от състава на ВВСОбществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.5, т.3 от ЗОП
До 16:00 часа
на 06.12.2017 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Георги Тропанков,
капитан Ангел Камарски
сл.тел.: 032 906 394

Обява и приложения
Ремонт на офис техника за покриване на техническите изисквания за хардуер във финансовите служби на военните формирования от състава на ВВСОбществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.5, т.3 от ЗОП
До 16:00 часа
на 06.12.2017 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Георги Тропанков,
капитан Ангел Камарски
сл.тел.: 032 906 394

Обява и приложения

Изтекли обществени поръчки - 24.11.2017 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Консумативи, аксесоари и резервни части
за хардуер, които не са включени в
рамковите споразумения на ЦООП
Обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
До 15:00 часа
на 04.12.2017 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Георги Тропанков,
капитан Ангел Камарски
сл.тел.: 032 906 394

Обява и приложения
Доставка на резервни модули и
електронни компоненти за адаптирана
радарна система РСП-10МН-ЕП на
летище Крумово
Обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
До 16:00 часа
на 04.12.2017 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Георги Тропанков,
капитан Ангел Камарски
сл.тел.: 032 906 394

Обява и приложения

Изтекла обществена поръчка - 21.08.2017 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на ръчен анемометър – метеорологична станция за измерване на посоката на вятъра, атмосферното налягане, температурата и влажността на въздуха във военно формирование 32040 – Крумово. Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП12.00 ч. на 31.08.2017 г. Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Димо Делчев, сл. Тел: 032 906 327

Изтекла обществена поръчка - 29.07.2017 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на консумативи за печатащи устройстваОбществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
До 16:00 часа
на 28.08.2017 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Георги Тропанков,
сл.тел.: 032 906 394

Изтекли обществени поръчки - 12.04.2017 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Обновяване на
навигационната
база данни за
4МБ карти
памет за GPS
устройства
TRIMBLE 2101
APPROACH
PLUS”
Обществена поръчка по
чл. 20 aл. 4 т. 3 от ЗОП и
Приложение № 16
„Вътрешни правила на
системата за финансово
управление и контрол в
КВВС, ЦДО на КВВС и
Командване на рота ВП”
До 16:00 часа
на 25.04.2017 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Александър
Петров Сандев,
сл.тел.: 032 906 344
моб.тел.:0888494354
e-mail:
navigation@24ab.bg
Обява
„Актуализация
на база данни за
магнитна
вариация за
вертолети AS
532 AL Cougar”
Обществена поръчка по
чл. 20 aл. 4 т. 3 от ЗОП и
Приложение № 16
„Вътрешни правила на
системата за финансово
управление и контрол в
КВВС, ЦДО на КВВС и
Командване на рота ВП”
До 16:00 часа
на 25.04.2017 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Александър
Петров Сандев,
сл.тел.: 032 906 344
моб.тел.:0888494354
e-mail:
navigation@24ab.bg
Обява